Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RESET REIZEN

1. IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER:
Reset Reizen: de reisorganisatie Reset Reizen, gevestigd te Houten, Druivengaarde 28.
Deelnemer: degene die de reis heeft geboekt bij de reisorganisatie, degene ten behoeve van wie een reis is geboekt en degenedie in de plaats is gekomen van een eerdere deelnemer, zoals bedoeld in art 17 van deze voorwaarden.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisatie zich jegens de deelnemer verbindt tot het verschaffen vaneen door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of periode van tenminste 24 uur omvat alsmede minstens twee van de volgende onderdelen: – vervoer – verblijf – een andere niet met vervoer of verblijf verbandhoudende dienst, die een significant onderdeel van de reis uitmaakt.
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, uitgezonderd erkende Nederlandse feestdagen.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere deelnemer aan de reizen van Reset Reizen. Iedere deelnemer dient bij boeking akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend geschieden middels schriftelijke bevestiging van Reset Reizen.

3. TOT STAND KOMING VAN DE OVEREENKOMST EN NAKOMING
a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van Reset Reizen. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
b. De boeking die door de deelnemer via internet wordt gedaan, hetzij rechtstreeks, hetzij via een boekingskantoor is bindend.De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op reizen die via internet worden geboekt.
c. Het aanbod van Reset Reizen is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens  correctie van fouten in de reissom berekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 6 en artikel 18.
d. Reset Reizen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal.
e. De deelnemer verstrekt Reset Reizen voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst,waaronder begrepen de identiteitsgegevens, zoals exact vermeld in het paspoort of identiteitsbewijs ten behoeve van vermelding op het vliegticket. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep deelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Reset Reizen.Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze deelnemer(s) door de reisorganisator van(verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
f. Reset Reizen gaat ervan uit dat deelnemer voldoende in staat is om aan het detox programma deel te nemen. Deelnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk en deelname geschiedt geheel en alleen op verantwoordelijkheid van de deelnemer.Deelnemer beschikt over een voldoende gezondheid om aan de detox reis deel te nemen en is op de hoogte van de contra indicaties die hiervoor gelden. In geval van twijfel dient deelnemer deelname te overleggen met zijn/haar huisarts. Reset Reizen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de gevolgen van deelname van deelnemer aan de detox reis, die samenhangen met het bijzondere detox karakter ervan.
g. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijkvoor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
h. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de deelnemer(s) enerzijds en de reisorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) deelnemer(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
i. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Reset Reizen maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
j. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Reset Reizen niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
k. Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.
l. Reset Reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

4. CORRESPONDENTIE
Alle correspondentie tussen Reset Reizen en de deelnemer, zoals boekingsbevestiging, reisbescheiden etc. geschiedt pe remail op het door de deelnemer bij boeking opgegeven email adres. Uitzondering hierop vormen vliegtickets, deze worden in uitzonderlijke gevallen per post verstuurd naar het door de deelnemer bij boeking opgegeven adres. De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het zorg dragen voor ontvangst van email door het juist instellen van eventuele spamfilters. De deelnemer kan zich nimmer beroepen op niet ontvangen email wanneer Reset Reizen kan aantonen dat deze wel is verstuurd.

5. EXCURSIES, BEHANDELINGEN, WORKSHOPS
a. Wanneer Reset Reizen een in de reissom opgenomen excursie, behandeling of workshop niet kan leveren zal hiervoor een vergelijkbaar alternatief worden aangeboden. Uitzondering hierop vormen excursies die geannuleerd moeten worden wegens slechte weersomstandigheden of bij calamiteiten zoals aardbevingen, overstromingen, terroristische acties etc.
b. Wanneer een in de reissom opgenomen behandeling of workshop niet kan doorgaan in verband met ziekte van de docent/trainer zal aan de deelnemer voor dat deel van de reissom restitutie worden verleend. Restitutie voor het overige deel van de reissom is in dit geval niet mogelijk. Restitutie is niet mogelijk wanneer de behandeling of workshop wordt overgenomen door een andere docent/trainer.
c. Wanneer een niet in de reissom opgenomen excursie, behandeling of workshop, georganiseerd door Reset Reizen, niet kan doorgaan in verband met ziekte van de docent/trainer of begeleider heeft de deelnemer nimmer recht op financiële compensatie.
d. De deelnemer is er geheel zelf verantwoordelijk voor steeds tijdig op de vooraf aangegeven tijden aanwezig te zijn voor deelname aan een excursie, behandeling en/of workshop. Het eventueel mislopen van of niet kunnen deelnemen aan een excursie, behandeling en/of workshop door te laat aanwezig zijn van de deelnemer is nimmer reden tot restitutie.
e. Wanneer een deelnemer zich ter plaatse aanmeldt voor een excursie, behandeling en/of workshop, georganiseerd door Reset Reizen, dan is deze aanmelding bindend. Bij annulering wordt geen restitutie verleend. Uitzondering hierop vormt plotselinge ziekte van de deelnemer. Dit dient echter wel terstond te worden gemeld bij de reisleiding.
f. niet door Reset Reizen georganiseerde excursies, behandelingen en workshops vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Reset Reizen.

6. REISSOM
a. Alle genoemde bedragen in publicaties gelden per persoon en zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders staat aangegeven. Wat in de reissom is inbegrepen staat uitdrukkelijk per reis vermeld. Deze prijzen gelden per persoon.
b. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Reset Reizen bekend waren ten tijde van de publicatie.
c. In geval van verhoging van verschuldigde belasting of heffingen en/of extreme verhoging van vervoerskosten kan Reset Reizen na boeking de reissom verhogen tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek.
d. De deelnemer heeft het recht een verhoging van de reissom als omschreven hierboven af te wijzen. De deelnemer dient daarvoor binnen 3 werkdagen na de oplegging van de verhoging dit kenbaar te maken aan Reset Reizen. Reset Reizen heeft in dat geval het recht de reis te annuleren voor de betreffende deelnemer. Alle reeds gedane betalingen worden daarbij terstond gerestitueerd.
e. Wanneer de deelnemer niet binnen 3 werkdagen reageert op de verhoging zal deze als voor akkoord worden beschouwd.
f. In de reissom is nimmer inbegrepen:
1. Persoonlijke uitgaven
2. Reis- en annuleringsverzekering
3. Ter plaatse geboekte excursies, behandelingen, workshops
4. Niet in het programma opgenomen maaltijden
5. Vluchttoeslagen
6. Visumkosten


7. VERBLIJF
a. De deelnemer verblijft in de accommodatie zoals beschreven in de reisomschrijving.
b. De deelnemer is verplicht zich tijdens zijn verblijf te houden aan alle regels die gelden in de accommodatie.
c. Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de aangeboden accommodatie niet beschikbaar is. Er zal dan worden uitgeweken naar een vergelijkbare accommodatie. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Reset Reizen.

8. BETALING
a. De aanbetaling voor de reis bedraagt 50 % van de totale reissom, met een minimum van € 250,00 per persoon. Dit bedrag dient direct na ontvangst van de boekingsbevestiging, doch uiterlijk binnen 48 uur te worden voldaan.
b. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de reis in het bezit van Reset Reizen te zijn.
c. Bij aanmelding binnen 8 weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom direct in één keer voldaan te worden binnen 48 uur na boeking.
d. De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het tijdig ontvangen van de reissom door Reset Reizen. Bij niet tijdige ontvangst van de aanbetaling en/of de restant betaling is de deelnemer in verzuim. Reset Reizen stuurt in dit geval een betalingsherinnering aan de deelnemer. De deelnemer heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 48 uur te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Reset Reizen zal de verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen conform de in deze algemene voorwaarden opgenomen annuleringsvoorwaarden in artikel 16.
e. Bij het versturen van een betalingsherinnering worden de wettelijk vastgestelde aanmaningskosten in rekening gebracht.
f. De deelnemer die niet tijdig de betalingsverplichtingen nakomt is over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van verzuim. Verder komen alle eventuele incassokosten voor rekening van de deelnemer.
g. Wanneer ook na aanmaning betaling van het verschuldigde bedrag uitblijft zal Reset Reizen de incassering uit handen geven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

9. TER PLAATSE GEBOEKTE EXTRA’S
Alle niet in de reissom opgenomen ter plaatse geboekte extra’s, zoals excursies en/of behandelingen, alsmede persoonlijke uitgaven die in de accommodatie worden gedaan door de deelnemer dienen ter plaatse te worden afgerekend. Betaling achteraf is in geen enkel geval mogelijk.

10. REISDOCUMENTEN
a. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart. Het paspoort voordeelnemers uit niet EU-landen dient bij terugkomst in Nederland nog 3 maanden geldig te zijn.
b. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de in het land van bestemming geldende voorschriften,zoals visum of inentingsbewijzen. Wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan, zijn de eventuele gevolgen daarvan volledig voor rekening van de deelnemer.
c. De deelnemer is geheel zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten.

11. VERZEKERING
a. Elke deelnemer dient een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten voor deelname aan één van de door Reset Reizen aangeboden reizen.
b. Reset Reizen heeft het recht naar een bewijs hier van te vragen.
c. De deelnemer is volledig zelf verantwoordelijk voor het controleren van de dekking voor reizen aangeboden door Reset Reizen.
d. Alle kosten die voortvloeien uit het ontbreken van een reis- en annuleringsverzekering komen volledig voor rekening van de deelnemer.

12. REISBESCHEIDEN
Uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek ontvangt de deelnemer per email, op het bij boeking opgegeven email adres, alle benodigde reisinformatie. Indien de reis is geboekt inclusief vliegticket dan wordt deze eveneens per email toegestuurd.Wanneer voor meerdere personen is geboekt worden de reisinformatie en de vliegtickets naar de hoofdboeker gestuurd.Wanneer wordt geboekt binnen 7 dagen voor vertrek, dan ontvangt de deelnemer alle reisinformatie en de vliegtickets peremail zodra de betaling van de volledige reissom is ontvangen door Reset Reizen. Wanneer de betaling dusdanig laat door Reset Reizen wordt ontvangen waardoor tijdig versturen van de reisbescheiden niet meer mogelijk is, zijn alle hieruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van de deelnemer.

13. VLIEGTICKETS EN VLUCHTEN
a. Voor de vluchten maakt Reset Reizen gebruik van lijndiensten en in uitzonderlijke gevallen van chartermaatschappijen.Het is voor de deelnemer niet mogelijk bij boeking een voorkeur voor een luchtvaartmaatschappij en/of vluchttijden door te geven.
b. Reset Reizen kan vooraf alleen onder voorbehoud van wijzigingen mededelingen doen over vluchttijden en luchtvaartmaatschappij. De definitieve informatie wordt aan de deelnemer verstrekt bij het uitgeven van de reisbescheiden,uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek.
c. De vluchten die Reset Reizen boekt voor haar deelnemers zijn in principe vanaf luchthaven Schiphol, Nederland.
d. Op alle vluchten die bij Reset Reizen worden geboekt zijn tevens de algemene voorwaarden van de luchtvaart maatschappij van toepassing.
e. De deelnemer is geheel zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de luchthaven van vertrek in Nederland en het tijdig inchecken voor de vlucht, ook in geval de feitelijke vliegtijden afwijken van hetgeen op het door de vliegtuig maatschappij uitgegeven ticket staat vermeld.
f. Eventuele toeslagen die na boekingsdatum door de luchtvaartmaatschappij of door de Nederlandse overheid en/of de overheid van het land van bestemming worden berekend, zullen worden doorberekend aan de deelnemer.

14. TRANSFERS
a. Wanneer de deelnemer een reis boekt inclusief vlucht, dan is hierbij ook inbegrepen de transfer van de luchthaven in het land van bestemming naar de accommodatie v.v.
b. De deelnemer is geheel zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn voor aanvang van de transfer van de accommodatie naar de luchthaven.

15. ANNULERING EN OMBOEKING DOOR DEELNEMER
a. Het annuleren van een reis kan uitsluitend per email geschieden, waarbij datum email geldt als annuleringsdatum. Andere vormen van annulering wordt niet geaccepteerd. Reset Reizen bevestigt de annulering van de deelnemer binnen 48 uur,anders kan er vanuit worden gegaan dat de annulering niet door Reset Reizen is ontvangen.
b. De deelnemer is geheel verantwoordelijk voor het juist ontvangen van de annulering door Reset Reizen. Wanneer Reset Reizen de annulering per email niet heeft ontvangen kan Reset Reizen niets verweten worden.
c. Na het maken van de boeking is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. Indien de deelnemer de reis wil annuleren, is de deelnemer in elk en ieder geval 100% van de kosten van het vliegticket verschuldigd. Dit ticket wordt namelijk direct na de aanbetaling door Reset Reizen geboekt en is niet te annuleren. De overige annuleringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van annulering. Deze overige annuleringskosten bedragen:
Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de reis: 20% van de reissom;
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de reis: 40% van de reissom;
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de reis: 50% van de reissom;
Bij annulering vanaf 14 werkdagen voor aanvang van de reis: 100% van de reissom;
d. Omboeken naar een andere reis is uitsluitend mogelijk in overleg met Reset Reizen. De extra kosten van wijzigen van vliegtickets worden hierbij doorberekend, alsmede een eventueel verschil in de reissom, ingeval deze hoger is dan de oorspronkelijke boeking.

16. DOORGANG VAN EEN REIS
a. Wanneer een reis wegens te geringe deelname, dit ter beoordeling van Reset Reizen, niet kan doorgaan, wordt de deelnemer hiervan uiterlijk 14 dagen voor de datum van vertrek per email op de hoogte gesteld.
b. In dat geval heeft de deelnemer de volgende keuze:
1. De reis wordt geannuleerd, waarbij alle gedane betalingen zullen worden gerestitueerd.
2. Er wordt omgeboekt naar een andere reis uit het reisaanbod van Reset Reizen. De reissom zal zo nodig worden aangepast en het teveel betaalde worden gerestitueerd. Wanneer de reissom van de nieuwe reis hoger is als van de oorspronkelijke reis wordt het verschil in rekening gebracht bij de deelnemer.
c. Reset Reizen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de deelnemer leidt ten gevolge van het niet doorgaan vaneen reis.

17. INDEPLAATSSTELLING
a. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de deelnemer zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
1. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en
2. het verzoek wordt uiterlijk 7 werkdagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht en
3 de luchtvaartmaatschappij(en) een naamswijziging accepteert en
4. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling
b. De aanmelder, de deelnemer en degene die hem vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voorde betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en eventueel extra kosten veroorzaakt door de vervanging, waaronder begrepen de door de luchtvaartmaatschappij doorberekende kosten in verband met wijziging tenaamstelling van het vliegticket.
c. Voor deze wijziging wordt standaard € 25,00 wijzigingskosten berekend.

18. WIJZIGING DOOR RESET REIZEN
a. Reset Reizen behoudt zich het recht voor op een wezenlijk punt de reisovereenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan. Deze omstandigheden zullen de deelnemer worden meegedeeld.
b. Indien door die wijziging de deelnemer de reis wil annuleren kan dat kosteloos geschieden. De deelnemer dient hiervoor binnen 3 werkdagen na ontvangst van de wijziging de annulering door te geven aan Reset Reizen.
c. Wanneer de deelnemer niet binnen 3 werkdagen reageert, beschouwt Reset Reizen de wijziging als voor akkoord.d. Reset Reizen behoudt zich het recht voor ook verder de reisovereenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan. Deze omstandigheden zullen de deelnemer worden meegedeeld.
e. De deelnemer kan in dat geval de reis alleen kosteloos annuleren als de wijziging een belangrijk nadeel meebrengt. De deelnemer dient hiervoor binnen 3 werkdagen na ontvangst van de wijziging de annulering onder opgaaf van redenen door te geven aan Reset Reizen.
f. Oorzaken als omschreven in artikel 5 en artikel 16 vallen buiten deze wijziging.

19. AANSPRAKELIJKHEID VAN RESET REIZEN
a. Reset Reizen is aansprakelijk tegenover de deelnemer voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen door Reset Reizen zelf of door andere door Reset Reizen ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Een en ander echter wel met inachtneming van wat in deze algemene voorwaarden is vermeld.
b. Reset Reizen is niet verplicht eventuele schade te vergoeden ingeval de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp tijdens de uitvoering gebruik werd gemaakt, omdat:
1. de tekortkoming in de uitvoering is toe rekenen aan de deelnemer
2. de tekortkoming in de uitvoering niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven omdat de tekortkoming toe terekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen dienst is betrokken
3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Reset Reizen of degene vanwiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen
4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in navolgende zin:
c. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden,waaronder begrepen aardbevingen, overstromingen, terroristische acties, etc.
d. De schade die Reset Reizen de deelnemer verschuldigd is bedraagt nooit meer dan één maal de door de deelnemer betaalde reissom.
e. Reset Reizen is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade tijdens en/of na deelname aan één van de reizen, door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer en/of de deelnemer zelf, tenzij sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van Reset Reizen.

20. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER
a. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Reset Reizen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is derhalve aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, dit ter beoordeling naar de maatstaf van het gedrag van een correcte vakantieganger.
b. De deelnemer is verplicht zich tijdens de reis te allen tijde te houden aan de ter plaatse geldende huisregels van de accommodatie en locaties waar de deelnemer onder begeleiding van Reset Reizen verblijft.
c. Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate moeilijk wordt, kan door Reset Reizen van (verdere voortgang van) de reis worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. Terug betaling van de reissom of een gedeelte daarvan is daarbij niet mogelijk.
d. Het is de deelnemer uitdrukkelijk niet toegestaan behandelingen, sessies, lessen en/of andere activiteiten te organiseren en/of te verzorgen zonder uitdrukkelijke toestemming van de reisleiding.
e. Het is de deelnemer niet toegestaan tijdens de reis reclame te maken voor eigen activiteiten zoals reizen/trainingen/opleidingen en/of eigen producten ter verkoop aan te bieden richting mede deelnemers en/of andere aanwezigen.
f. De deelnemer is verplicht er zelf zorg voor te dragen dat aan alle betalingsverplichtingen ter plaatse voldaan kan worden,zoals ter plaatse geboekte extra’s, persoonlijke uitgaven etc.
g. Wanneer Reset Reizen constateert dat een deelnemer zich niet houdt aan de plaatselijke wetten en gebruiken dan heeft zij het recht de deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan de reis. Alle eventueel daaruit voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van de deelnemer. Terugbetaling van de reissom of een gedeelte daarvan is daarbij niet mogelijk.
h. Het niet naleven van bovenstaande voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Alle eventueel daaruit voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van de deelnemer. Terugbetaling van de reissom of een gedeelte daarvan is daarbij niet mogelijk.
i. In geval van diefstal en/of geweldpleging zal Reset Reizen altijd overgaan tot aangifte bij de plaatselijke politie en/of overheid.

21. KLACHTEN
Ondanks alle pogingen van Reset Reizen om het de deelnemer zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat iemand een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient in eerste instantie op het moment waarop de klacht ontstaat bij de reisleiding te worden ingediend. Deze zal altijd ter plaatse proberen de klacht op te lossen. Als de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij: Reset Reizen, Druivengaarde 28, 3992 KR Houten. Klachten die niet eerst ter plaatse zijn voorgelegd aan de reisleiding worden niet in behandeling genomen.

22. ONVOORZIENE GEVALLEN
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Reset Reizen. Rekening houdend met ter plaatse geldend recht en gebruiken en redelijkheid en billijkheid hanterend.

23. TOEPASSELIJK RECHT
Op de reisovereenkomst en de gevolgen ervan is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de reisovereenkomst voortvloeien of mee samenhangen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter Opgemaakt januari 2015.